Общие условия договора

Условия получения кредита

Перед тем как ходатайствовать о займе, мы советуем Вам прочитать документы и условия, приведенные ниже. Ознакомившись с ними, вы получите представление о Ваших правах, обязанностях и возможностях при использовании финансовых услуг Laen.ee.

Placet Group OÜ üldtingimused (tarbimislaen, käenduslaen)

1. Lepingu üldmõisted

1.1. Laenuandja – Placet Group OÜ, registrikood 11988910; aadress Fr. R.Kreutzwaldi 4, Tallinn, 10120.
1.2. Laenusaaja - isik, kelle Laenutaotlus on saanud positiivse Laenuandmise otsuse ning kellega on sõlmitud Leping. Laenutaotleja ja Laenusaaja peab olema üks ja sama isik.
1.3. Eritingimus - Lisateenuse või Sooduslaenu kasutamisega seotud Lepingu eri tingimused, mis on lahutamatuks Lepingu lisaks.
1.4. Esmakordne klient - Laenusaaja, kes taotleb Laenu esimene kord.
1.5. Graafik - Lepingu tingimuste kohaselt koostatud Laenu tagastamise ja intresside tasumise annuiteetgraafik. Graafikus on esitatud osamaksete hulk, summad ja tasumise tähtajad. Graafik on Lepingu lahutamatu lisa.
1.6. Intress - Laenusaaja poolt Laenuandjale makstav tasu Laenu kasutamise eest.
1.7. Käendaja - füüsiline isik, kes on sõlminud Laenuandjaga Lepingust tulenevate Laenusaaja kohustuste täitmise tagamiseks Tarbijakäenduslepingu.
1.8. Käenduslaen - laenutoode, mille korral Laen on tagatud Tarbijakäenduslepinguga.
1.9. Koduleht - on internetis aadressil Laen.ee asuv Laenuandja veebileht ning Laenuandja teenustega seotud asjaajamist toetav keskkond.
1.10. Krediidi kulukuse määr - protsentides Laenu netosummast avaldatav Laenusaajale aastas langev Laenust tulenevate kulude koormus eeldusel, et Leping kehtib kokkulepitud tingimustel ja tähtaja jooksul. Krediidi kulukuse määra arvutamisel lähtub Laenuandja Eesti Vabariigi rahandusministri määrusega kinnitatud valemist ja ümardab saadud tulemuse täpsusega kaks kohta pärast koma.
1.11. Laen - rahasumma, mille Laenuandja annab Laenusaajale käsutusse vastavalt Lepingule.
1.12. Laenuandmise otsus - Laenuandja nõustumine Laenutaotlejaga Lepingu sõlmimiseks kokkulepitud tingimustel.
1.13. Laenutaotleja - isik, kes on esitanud Laenuandjale Laenutaotluse. Laenutaotleja ja Laenusaaja peab olema üks ja sama isik. Laenu saab taotleda Eesti Vabariigis alaliselt elav vähemalt 18- ja kuni 70-aastane füüsiline isik, kes vastab Üldtingimustele.
1.14. Laenutaotlus - Laenutaotleja tahteavaldus Lepingu sõlmimiseks, mille Laenutaotleja edastab Laenuandjale sidevahendite kaudu või kirjalikus vormis vastavalt Laenuandja nõuetele ning mis on Laenuandja poolt aktsepteerituna Lepingu lahutamatuks lisaks.
1.15. Leping - on Laenuandja ja Laenusaaja vahel sidevahendite kaudu või kirjalikus vormis sõlmitud Üldtingimused koos kõigi sõlmitavate lisadega.
1.16. Lepingupool või -pooled - on Laenuandja ja Laenusaaja koos või eraldi.
1.17. Lepingutasu - on tasu, mille Laenusaaja maksab Laenuandjale Laenusaaja esitatud Laenutaotluse analüüsi, rahaliste vahendite korraldamise, Lepingu vormistamise eest. Lepingutasu kuulub tasumisele Laenu väljamaksmisel ja arvestatakse väljamakstavast Laenusummast maha.
1.18. Lisalaen - Lisateenus, mille raames Laenuandja pakub Laenusaajale täiendava Laenu saamise võimalust.
1.19. Lisateenus - Pikendamine, Refinantseerimine, Lisalaen ning muud võimalikud Laenu kasutamisega seotud täiendavad finants- ja mugavusteenused.
1.20. Pikendamine - Lisateenus, mis võimaldab Laenusaajale kasutada Laenu pikendatud tähtaja jooksul (maksepuhkus).
1.21. Püsiklient - Laenusaaja, kes on taotlenud Laenu vähemalt ühe korra ning tähtaegselt ja täies ulatuses tasunud kõik Rahalised kohustused Laenuandjale.
1.22. Rahalised kohustused - Laen, intress, viivis, Teenustasu, Lepingutasu ja võlgnevuse sissenõudmisega seotud kulud.
1.23. Refinantseerimine - Lisateenus, mis võimaldab Laenusaajale muuta Laenu tagasimakse perioodi või Laenu osamakse suurust.
1.24. Sooduslaen - reklaamikampaania käigus pakutav Laen, mille Laenuandja annab Laenusaajale käsutusse vastavalt reklaamikampaania Eritingimustele.
1.25. Tarbijakäendusleping - tagatisleping, millega füüsilisest isikust Käendaja kohustub vastutama Laenuandja ees Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud Lepingust tulenevate kõigi nõuete täieliku täitmise eest, kui Lepingust tulenevate kohustuste täitmise tähtaeg on saabunud ning Laenusaaja on jätnud need täitmata. Tarbijakäendusleping Lepingu lahutamatuks lisaks.
1.26. Teenustasu - on tasu, mida Laenusaaja kohustub Laenuandjale maksma vastavalt hinnakirjale Laenuandja teenuse kasutamisega seotud toimingute eest. Laenuandja kehtiv hinnakiri on avaldatud Kodulehel.
1.27. Üldtingimused - käesolevad ja tulevikus kehtima hakkavad üldtingimused.

2. Laenutaotluse esitamine ja Lepingu sõlmimine. Laenutaotleja kinnitused

2.1. Laenu saamiseks edastab Laenutaotleja Laenuandjale Laenutaotluse. Laenutaotluse saab esitada sidevahendite kaudu või kirjalikus vormis vastavalt Laenuandja nõuetele.
2.2. Laenutaotluse esitamiseks Kodulehe vahendusel on Laenutaotleja kohustatud registreeruma Laenuandja Kodulehel. Kodulehel registreerimisel saab Laenutaotleja kasutajatunnuse, samuti Laenutaotleja valib ja kinnitab oma parooli, mis on vajalik edaspidiste Laenutaotluste esitamiseks.
2.3. Laenu saamiseks Kodulehe vahendusel edastab Laenutaotleja kasutajatunnuse ja parooli abil Laenutaotluse vastavalt Kodulehel toodud juhistele. Laenutaotluses tuleb täita kõik kohustuslikud väljad. Samuti Laenutaotleja on kohustatud täitma küsimustiku Laenutaotleja ja/või Käendaja maksevõime hindamiseks ja Laenu väljastamisega seonduvate asjaolude tuvastamiseks vastavalt Laenuandja nõudmistele. Laenu saamiseks on õigustatud üksnes Kodulehel registreeritud ja küsimustiku täitnud Laenutaotleja. Laenutaotleja vastutab esitatud andmete õigsuse eest ja kohustub andmete muutumisel muuta ka vastavad andmed Kodulehel. Laenuandjal on õigus mitte aktsepteerida ebakorrektselt täidetud Laenutaotlusi ilma Laenutaotlejat teavitamata.
2.4. Laenutoodete võimalikud tähtajad, summad ning kulud on kättesaadavad Laenuandja Kodulehel. Laenutaotluse saamine ei kohusta Laenuandjat Lepingut sõlmima ja/või Laenu väljastama. Laenuandmise otsuse mittetegemist ei pea Laenuandja Laenutaotlejale põhjendama.
2.5. Laenutaotluse esitamisel Laenutaotleja on kohustatud tutvuma põhjalikult Kodulehel toodud nõustamisinfoga, Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehega, Laenu- ja Üldtingimustega ning kinnitama nendest arusaamist ning aktsepteerimist, tehes märke vastavasse lahtrisse. Laenutaotluse esitamisega kinnitab Laenutaotleja ühtlasi, et kõik tema poolt Laenuandjale edastatud andmed on õiged ning kehtivad.
2.6. Laenutaotluse esitamiseks kirjalikus vormis on Laenutaotleja kohustatud täitma Laenutaotluse vastavalt Laenuandja esindaja juhistele. Lepingu sõlmimine ja/või muutmine kirjalikus vormis toimub Laenuandja esindaja vahendusel.
2.7. Laenutaotleja annab Üldtingimuste kinnitamisega Laenuandjale õiguse kontrollida Laenutaotluses esitatud andmete tõepärasust ning Laenutaotleja ja/või Käendaja senist maksekäitumist. Laenuandjal on õigus võtta ühendust Laenutaotlejaga ja/või Käendajaga Laenutaotluses toodud telefonidel ja aadressidel ning täpsustada kliendi andmeid ja laenu soovi.
2.8. Laenuandja teostab Laenutaotluse ning Laenutaotleja ja Käendaja maksevõime analüüsi. Laenuandjal on Laenutaotluse ning Laenutaotleja ja Käendaja maksevõime analüüsi teostamiseks ning Laenu väljastamisega seotud asjaolude tuvastamiseks õigus nõuda Laenutaotlejalt ja/või Käendajalt tema sissetulekut ja majanduslikku olukorda tõendavate andmete ning dokumentide esitamist. Laenutaotluse ning Laenutaotleja ja Käendaja maksevõime analüüsi käigus antakse hinnang Laenutaotleja ja/või Käendaja poolt esitatud dokumentidele ja taotlustele, Laenuandja poolt tehtud Laenutaotleja ja Käendaja taustakontrollile, Laenutaotleja ja Käendaja sissetulekule ning maksevõimele. Laenutaotluse ning Laenutaotleja ja Käendaja maksevõime analüüsi käigus leitakse Laenutaotlejale optimaalne laenutoode. Laenutaotluses valitud Laenu tingimuse muutmise vajaduse korral kontakteerutakse Laenutaotlejaga personaalselt telefoni teel ning pakutakse Laenutaotlejale sobivat Laenu tingimust.
2.9. Kui Laenutaotluse rahuldamata jätmine põhineb andmekogudest saadud teabel, teavitab Laenuandja Laenutaotlejat viivitamata ja tasuta sellise andmekogus sooritatud päringu tulemustest ja kasutatud andmekogu üksikasjadest.
2.10. Positiivse Laenuandmise otsuse korral edastab Laenuandja Laenutaotlejale vastavasisulise SMS tekstisõnumi Laenutaotleja Laenutaotluses märgitud mobiiltelefonile ja e-kirja Laenutaotluses märgitud e-posti aadressile.
2.11. Lähtuvalt Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest, peavad kõik esmakordsed Laenutaotlejad ühekordselt pöörduma isikusamasuse tuvastamiseks enne Laenu väljastamist isikut tõendava dokumendiga (pass, ID-kaart või Eestis väljastatud juhiluba) Laenuandja kontorisse. Samuti on võimalik Laenutaotleja isikusamasuse tuvastamist teha Laenuandja koostööpartnerite juures vastavalt Kodulehel toodud või Laenuandja esindaja käest saadud juhistele. Esmakordse positiivse Laenuandmise otsuse puhul võtab Laenuandja esmakordse Laenutaotlejaga ühendust ning suunab Laenutaotleja tema isikusamasuse tuvastamiseks temale sobivasse kohta.
2.12. Leping loetakse sõlmituks, kui Laenuandja teeb Laenutaotluse põhjal positiivse Laenuandmise otsuse, Laenutaotleja ja Käendaja isikusamasus on nõuetekohaselt tuvastatud. Käenduslaenu Leping loetakse sõlmituks pärast nõutava(te) Tarbijakäenduslepingu(te) sõlmimist.
2.13. Laenusaaja poolt Laenuandjale tasumisele kuuluvad Laenu tagasimaksed ning nende tasumise tähtajad on ära toodud Lepingu lahutamatuks lisaks olevas Graafikus. Laenutaotluse esitamisega kinnitab Laenutaotleja, et on Graafikuga tutvunud, sellest aru saanud ning selles toodud maksete suuruse ja tasumise tähtaegadega nõus. Lisateenuse kasutamise korral, koostab Laenuandja uue Graafiku Lisateenuse võimaldamise taotluses esitatud andmete alusel. Laenuandja saadab Graafiku pärast Lepingu sõlmimist või Lisateenuse võimaldamist Laenusaajale, järgides punktides 2.14. ja 2.15. sätestatut.
2.14. Laenuandja tagab, et Lepingu sõlmimisel esitatakse Üldtingimused, Graafik, Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabeleht ja muud Lepingu lisad Laenusaajale selliselt, et Laenusaajal on võimalik need salvestada ja kirjalikult taasesitada.
2.15. Laenusaajal on õigus nõuda Laenuandjalt tasuta mis tahes ajal kogu Lepingu kestuse jooksul Lepingut ning sellega seonduvaid dokumente. Laenuandja saadab Laenusaajale Üldtingimuste, Graafiku ja Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehe väljatrükki Laenusaaja poolt Laenutaotluses näidatud e-posti aadressile. Laenuandja ei vastuta aadressimuutustest tuleneva dokumendi mittekättesaamise eest Laenusaaja poolt ja dokument loetakse Laenuandja poolt õigele aadressile väljastatuks, kui see on saadetud Laenutaotluses või hilisemas kirjalikus aadressimuudatuses näidatud aadressile.
2.16. Laenuandja ei vastuta mistahes kahjude eest, mis tulenevad Laenuandja tegevuse erakorralistest häiretest, mida Laenuandja ei saa iseseisvalt kontrollida ja/või likvideerida. Laenuandja ei vastuta Laenusaajale võimaliku kahju tekitamise eest, kui see on põhjustatud sidekanali töö häiretest, katkestustest, teksti saatmise hilinemisest, SMS sõnumi kadumisest, jms.

3. Laenu väljastamine

3.1. Laenuandja väljastab Laenusaajale Laenu eurodes, kandes Laenu üle Laenusaaja kontole või Laen väljastatakse sularahas pärast Lepingu sõlmimist. Sularahas Laenu väljastamine toimub AS Eesti Post kontorites rahakaardi alusel. Sularaha väljastamisega seotud kulud jäävad Laenusaaja kanda, mis on vastavalt AS Eesti Post kehtestatud hinnakirjale 4% Laenusummast, millele lisandub teenustasu 1.60 eurot. Sularahateenusega seotud kulud kannab Laenusaaja ka sel juhul, kui ta pärast Laenutaotluse aktsepteerimist loobub sularaha Laenust ja talle on saadetud teade laenutaotluse aktsepteerimise kohta.
3.2. Laenu väljastamise aluseks on Lepingu sõlmimine Lepingupoolte vahel.
3.3. Laenuandjal on õigus Leping üles öelda ja/või Laenu Laenusaajale mitte väljastada, kui pärast Lepingu sõlmimist, kuid enne Laenu lõplikku väljastamist selgub, et:
3.3.1. Laenusaaja on Laenuandjale esitanud valeandmeid enda, oma maksevõime, Käendaja või muude oluliste asjaolude kohta; või
3.3.2. Laenusaaja ja/või Käendaja majanduslik olukord on selliselt halvenenud, et Laenu tagastamine ja/või tagamine on ohustatud, samuti kui Laenusaaja ja/või Käendaja on muutunud maksejõuetuks enne Lepingu sõlmimist, kuid Laenuandjale sai see teatavaks alles pärast Lepingu sõlmimist; või
3.3.3. Laenusaajal ja/või Käendajal on maksehäirete registri pidaja või muude avalike registrite andmetel tähtaegselt või nõuetekohaselt täitmata jäänud kohustusi kolmandate isikute ees.

4. Laenu tagastamine

4.1. Laenusaaja tagastab Laenu vastavalt Graafikus toodud maksete suurustele ja tasumise tähtaegadele.
4.2. Laen loetakse õigeaegselt ja nõuetekohaselt tagastatuks, kui Graafikus ettenähtud Laenu makse on Graafikus kindlaksmääratud tähtajal laekunud Graafikus näidatud Laenuandja kontole. Kui Laenu tagastamise tähtpäev langeb puhkepäevale, riigipühale või rahvuspühale, loetakse maksepäevaks sellele päevale järgnev esimene pangapäev.
4.3. Laenuandja võib edastada Laenusaajale meeldetuletuse Laenu maksmise kohta Laenutaotluses märgitud posti- või e-posti aadressile ja/või SMS-i teel Laenusaaja poolt Laenutaotluses märgitud mobiiltelefoni numbrile. Meeldetuletuse mittekättesaamine ei vabasta Laenusaajat Lepingust tulenevate kohustuste tähtaegsest täitmisest. Samuti ei vastuta Laenuandja Laenusaaja poolt aadressimuutusest tuleneva meeldetuletuse mittekättesaamise eest.

5. Laenu ennetähtaegne tagastamine

5.1. Laenusaajal on õigus tagastada Laen osaliselt või täielikult enne Graafikus kindlaksmääratud lõpptähtaega järgmistel tingimustel:
5.1.1. Laenusaaja teatab Laenuandjale kirjalikult (nt e-posti teel) oma kavatsusest Laen ennetähtaegselt tagasi maksta ja Laenu tagasimaksmise tähtaja. Kirjalikus teates peab Laenusaaja Laenuandja rekvisiite kasutades selgelt ja arusaadavalt väljendama vastavat tahet ning näitama ära summa, mida ta soovib ennetähtaegselt tasuda ning samuti ennetähtaegse täitmise päeva. Kui eelnimetatud tahteavaldust Laenuandjale esitatud ei ole, loetakse Laenusaaja poolt ennetähtaegselt tasutud summad ettemaksuks, mille arvel täidetakse Lepingust tulenevaid kohustusi nende sissenõutavaks muutumise korral.
5.1.2. Lepingu osalise ennetähtaegse täitmise korral on Laenusaaja kohustatud osaliseks täitmiseks sõlmima Laenuandjaga kokkuleppe uue Graafiku kinnitamiseks. Juhul, kui Laenusaaja ei täida eelnimetatud kohustust, on Laenuandjal õigus koostada uus Graafik ühepoolselt, lähtuvalt Lepingu tähtajast ning Lepingus kokkulepitud intressimäärast tagastamata Laenu jäägilt. Laenuandja esitab ühepoolselt koostatud Graafiku Laenusaajale e-posti või posti teel ning Laenusaaja kohustub seda järgima.
5.1.3. Laenusaajal on Laenu ennetähtaegse tagastamise soovi korral õigus ka Leping üles öelda, teatades sellest Laenuandjale kirjalikult koos Laenu ennetähtaegse tagastamise teatega;
5.1.4. Laenusaaja tagastab Laenu ja tasub intressi Laenu kasutamise aja eest hiljemalt Laenusaaja kirjalikus teates näidatud Laenu tagasimaksmise tähtajal.
5.2. Kui Laenusaaja ei tagasta Laenu ja ei tasu intressi Laenusaaja poolt Laenu ennetähtaegse tagastamise teates määratud tähtajaks, loetakse, et Laenusaaja ei ole Laenu ennetähtaegse tagasimaksmise ja Lepingu ülesütlemise tahteavaldust teinud ning Leping jätkub endistel tingimustel.
5.3. Laenu ennetähtaegse tagastamise korral ei maksa Laenusaaja Laenuandjale Laenu kasutamata jätmise aja eest intressi ega muid kulusid. Laenuandjal on õigus nõuda Laenusaajalt mõistlikku hüvitist kahju eest, mis on otseselt seotud Laenu ennetähtaegse tagasimaksmisega. Eeltoodud hüvitise suurus on 1 % ennetähtaegselt tagasimakstud Laenu summast, kui Laenu ennetähtaegse tagasimaksmise ja Lepingus kokkulepitud Laenu viimase tagasimakse tähtpäeva vaheline periood on pikem kui 1 aasta, ja 0,5 % ennetähtaegselt tagasimakstud Laenu summast, kui see periood ei ületa 1 aastat.
5.4. Pooled lepivad kokku, et Laenuandjal on õigus lugeda punktis 5.3. nimetatud hüvitis Laenuandjale osaliselt või täielikult tasutuks Laenusaaja poolt Lepingust tulenevate kohustuste ennetähtaegse täitmisena tasutud summa arvel. Laenuandja teavitab Laenusaajat punktis 5.1.1. nimetatud tahteavalduse saamisel sellest, milline osa Laenusaaja poolt ennetähtaegse täitmisena tasutavast summast loetakse hüvitiseks, milline osa kuni ennetähtaegse täitmiseni arvestatud intressi ning milline osa muude kulude ja Laenu tagasimakse katteks.
5.5. Laenu ennetähtaegne tagastamine ei vabasta Laenusaajat Lepingu rikkumisest tulenevate kohustuste täitmisest, mis tekkisid enne Laenu ennetähtaegset tagastamist.

6. Lisateenused

6.1. Laenusaajal on õigus taotleda Lisateenuse (Pikendamine, Lisalaen, Refinantseerimine jt) võimaldamist, esitades Laenuandjale vastavasisulise taotluse Kodulehe kaudu, järgides sealjuures Kodulehel toodud Lisateenusele ettenähtud juhiseid ja nõudeid ning nõustudes Lisateenusega seotud eritingimustega. Lisateenuse kasutamiseks Laenusaaja peab olema Kodulehele sisse logitud.
6.2. Lisateenuse taotluse menetlemisel ning Lisateenuse taotluse rahuldamise korral vastavasisulise Lepingu lisa sõlmimisel, lähtutakse punktist 2 toodud põhimõtetest.
6.3. Lisateenuse kasutamise tagajärjel võivad muutuda Laenu põhitingimused (nt intress, krediidi kulukuse määr, Laenu neto- või brutosumma jne).

7. Intressi arvestamine ja tasumine

7.1. Intressi arvestamisel lähtub Laenuandja 30-päevasest kuust ja 360-päevasest aastast. Laenuandja alustab intressi arvestamist Laenu Laenusaaja kontole kandmise päevast. Intressi suurust (intressimäär) märgitakse protsentides.
7.2. Laenusaaja maksab intressi vastavalt Graafikus toodud maksete suurustele ja tasumise tähtaegadele.
7.3. Intress loetakse õigeaegselt ja nõuetekohaselt tasutuks, kui Graafikus ettenähtud intressi makse on Graafikus kindlaksmääratud tähtajal laekunud Laenuandja kontole. Kui intressi tasumise tähtaeg langeb puhkepäevale, riigipühale või rahvuspühale, loetakse maksepäevaks sellele päevale järgnev esimene pangapäev. Laenuandja ei esita Laenusaajale intressi maksete tasumiseks arveid.

8. Sanktsioonid

8.1. Kui Laenusaaja ei täida Rahalisi kohustusi (välja arvatud intressi tasumise kohustus) Lepingus ettenähtud tähtajaks, on Laenusaaja kohustatud tasuma Laenuandjale tähtaegselt tasumata maksetelt iga viivitatud päeva eest viivist. Viivise määraks on Lepingus kokkulepitud intressimäär.
8.2. Viivise arvestus algab sissenõutavaks muutunud Laenu summalt maksetähtajale järgneval kalendripäeval ja lõpeb tähtaegselt tasumata makse Laenuandja kontole laekumise päeval.
8.3. Lisaks viivise tasumise kohustusele, Laenusaaja on kohustatud hüvitama Laenuandjale võlgnevuse sissenõudmisega seotud kulud vastavalt VÕS § 1132 sätestatule.

9. Maksete tasumise kord

9.1. Rahaliste kohustuste tasumisel kohustub Laenusaaja märkida maksekorralduse selgitusse: „Laenusaaja nimi, isikukood ja Lepingu number“. Maksekorraldusel toodud andmete vastuolu korral on Laenuandjal õigus lähtuda esmalt Lepingu numbrist.
9.2. Laenusaaja kohustub eelnevalt teavitama Laenuandjat, kui Rahaliste kohustuste tasumise kohustuse täidab Laenusaaja asemel kolmas isik.
9.3. Kui Laenuandjale laekub makse, mida ei ole võimalik identifitseerida, ei loeta sellist makset tasutuks kuni selle identifitseerimiseni ja Laenusaaja on kohustatud tasuma viivist vastava perioodi eest.
9.4. Kui Laenusaajal on kohustus tasuda Laenuandjale üheaegselt Lepingust tulenevaid erinevaid summasid, kaetakse kohustuste täitmiseks tehtud maksetest:
9.4.1. esimeses järjekorras võlgnevuse sissenõudmiseks tehtud kulutused;
9.4.2. teises järjekorras tähtajaks tagastamata Laen;
9.4.3. kolmandas järjekorras tähtajaks tasumata intressid (sh viivised) vastavalt nende ajalisele järjekorrale alates varasematest võlgnevustest;
9.4.4. neljandas järjekorras muud võimalikud kohustused.

10. Laenusaaja muud kohustused

10.1. Laenusaaja ja/või Käendaja on kohustatud võimaldama Laenuandjal kuni Lepingust tulenevate maksekohustuste täieliku täitmiseni kontrollida Laenusaaja ja/või Käendaja majanduslikku olukorda et hinnata Laenusaaja ja/või Käendaja poolt esitatud andmete tõepärasust, tema maksevõimelisust ja Lepinguliste maksekohustuste täitmise reaalsust.
10.2. Laenusaaja ja Käendaja on kohustatud hiljemalt 5 pangapäeva jooksul informeerima Laenuandjat:
10.2.1. igast olukorrast, mis vähendab või võib vähendada Laenusaaja ja/või Käendaja maksevõimelisust;
10.2.2. olemasolevatest või võimalikest raskustest Lepingust tulenevate kohustuste täitmisel;
10.2.3. igast asjaolust, mis halvendab või võib halvendada Laenusaaja ja/või Käendaja majanduslikku olukorda tulevikus;
10.2.4. igast Laenusaaja ja/või Käendaja poolt algatatud või tema vastu suunatud vahekohtu-, kohtu-, pankroti- ja/või täitemenetlusest, kui see võiks halvendada Laenusaaja ja/või Käendaja majanduslikku olukorda;
10.2.5. kui Laenusaaja ja/või Käendaja on võtnud täiendavalt laenu- ja/või muu rahalise kohustuse kolmanda isiku ees. Laenukohustusena käsitatakse kohustusi, mis on tekkinud laenamise, liisingu või tagatistehingute (sh käendamise) tulemusena.

11. Lepingu muutmine

11.1. Laenuandjal on õigus ühepoolselt Üldtingimusi muuta, tulenevalt muudatustest õigusaktides, kohtupraktikas, haldusorgani ettekirjutusest, samuti teenuse osutamisega seonduvalt muude oluliste asjaolude ilmnemisel. Laenuandja avaldab uued Üldtingimused oma Kodulehel vähemalt 30 päeva enne nende rakendamist.
11.2. Uute Üldtingimustega mittenõustumisel on Laenusaajal õigus Leping koheselt üles öelda, teatades sellest kirjalikult Laenuandjale.

12. Lepingust taganemine Laenusaaja poolt

12.1. Laenusaajal on õigus Lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul Laenu üleandmisest.
12.2. Kui Laenusaaja soovib Lepingust taganeda, peab ta 14 kalendripäeva jooksul Laenu üleandmisest esitama Laenuandjale kirjaliku taganemisavalduse. Taganemisavalduses peab olema märgitud Laenusaaja nimi, isikukood, Laenulepingu number, avaldus Lepingust taganemise ja Laenu ennetähtaegse tasumise kohta, avalduse koostamise kuupäev ning Laenusaaja allkiri.
12.3. Kui Laenusaaja kasutab Lepingust taganemise õigust, peab ta Laenu Laenuandjale tagastama viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse esitamise päevast. Vastasel korral loetakse, et Laenusaaja ei ole Lepingust taganenud.
12.4. Kui Laenusaaja Lepingust taganeb, kohustub ta viivitamata hüvitama Laenuandjale tegelikult osutatud finantsteenuse hinna, tasudes Laenuandjale Lepingutasu ning kokkulepitud intressi iga kalendripäeva eest, mil Laen oli Laenusaaja kasutuses.

13. Lepingu ülesütlemine

13.1. Laenuandjal on õigus Leping ühepoolselt üles öelda ning nõuda Rahaliste kohustuste kohest tagastamist või tasumist, teatades sellest Laenusaajale kirjalikult, kui:
13.1.1. ilmneb, et Laenusaaja ja/või Käendaja on esitanud Laenuandjale valeandmeid eesmärgiga saada Laenu;
13.1.2. Laenusaaja ja/või Käendaja ei ole täitnud punktis 10.1. või 10.2. nimetatud kohustust;
13.1.3. Laenusaaja ja/või Käendaja majanduslik olukord halveneb, sh kui Laenusaaja ja/või Käendaja suhtes on algatatud täite- või pankrotimenetlus;
13.1.4. Laenusaaja on täielikult või osaliselt viivituses vähemalt 3 üksteisele järgneva Graafikus näidatud Laenu ja intressi maksega ning Laenuandja on andnud Laenusaajale vähemalt 2 nädala pikkuse täiendava tähtaja viivitatud maksete tasumiseks koos avaldusega, et Laenuandja ütleb selle tähtaja jooksul maksete tasumata jätmise korral Lepingu üles ja nõuab kogu Lepingust tuleneva võla tasumist, ning kui Laenusaaja ei ole Laenuandja avalduses märgitud tähtaja jooksul võlgnevust tasunud;
13.1.5. Laenusaaja ei täida Lepingust tulenevaid muid olulisi kohustusi.
13.2. Laenusaaja kohustub tasuma Lepingu punktis 13.1. toodud juhtudel kõik maksed 7 pangapäeva jooksul pärast Laenuandjalt vastavasisulise teatise saamist.
13.3. Laenusaajal on õigus Leping üles öelda punktides 5. ja 11.2. sätestatud alustel, tingimustel ja korras.

14. Isikuandmete töötlemine ja konfidentsiaalsus

14.1. Laenutaotleja, Laenusaaja ja Käendaja annavad Laenutaotluse esitamisega Laenuandjale täieliku ja tingimusteta nõusoleku töödelda nende isikuandmeid ning edastada neid kolmandatele isikutele Üldtingimustes, „Placet Group OÜ kliendi isikuandmete töötlemise põhimõtetes“ ning seadustes ettenähtud juhtudel ja korras. Lepinguga seotud informatsioon on üldjuhul konfidentsiaalne.
14.2. Isikuandmeid ning Lepinguga seotud informatsiooni võib Pool teise Poole nõusolekuta avaldada Eesti Vabariigi kohtutele, kohtutäituritele, pankrotihalduritele, järelevalveasutustele või järelevalvet teostavatele ametiisikutele või teistele lepinguga seotud isikutele, audiitoritele, notaritele või õigusabi osutajatele.
14.3. Laenuandja võib Laenutaotleja, Laenusaaja ja Käendaja isikuandmeid ning Lepinguga seotud informatsiooni Laenutaotleja, Laenusaaja või Käendaja kirjaliku nõusolekuta avaldada lisaks veel ka oma võlausaldajale, samuti kolmandatele isikutele, kui Laenusaaja rikub lepingust tulenevaid kohustusi.

15. Nõude loovutamine

15.1. Laenuandjal on õigus Lepingust tuleneva nõude Laenusaaja ja/või Käendaja vastu loovutada.

16. Lõppsätted

16.1. Leping jõustub selle sõlmimisel.
16.2. Lepingupooled kohustuvad mitte avalikustama kolmandatele isikutele informatsiooni Lepingu tingimuste kohta teise Lepingupoole kirjaliku nõusolekuta. Lepingu tingimusi võib avalikustada teise Lepingupoole nõusolekuta juhul, kui teine Lepingupool rikub Lepingut ning tingimuste avalikustamine on vajalik Lepingu täitmisele sundimiseks ja/või Laenuandja nõuete rahuldamiseks, samuti juhul, kui tingimuste avalikustamine on ette nähtud kehtivates õigusaktides.
16.3. Kõik Lepingupoolte vahelised Lepinguga seotud teated edastatakse eesti keeles Laenutaotluses märgitud postiaadressil, e-posti aadressil või muudel aadressidel, mille Lepingupool on kirjalikult teisele Lepingupoolele teatavaks teinud. Kui Lepingust ei tulene teisiti, tuleb postiaadressi või e-posti aadressi muutusest teist Lepingupoolt teavitada kirjalikult 3 kalendripäeva jooksul arvates nimetatud aadressi muutumisest.
16.4. Teade loetakse kätte antuks:
16.4.1. teate kätteandmisel allkirja vastu;
16.4.2. teate saatmisel lihtkirjaga, kui teate postitamisest on möödunud 5 kalendripäeva;
16.4.3. teate saatmisel e-postiga, kui teate saatmisest on möödunud 1 kalendripäev;
16.5. Kõik Lepingust tulenevad vaidlused püütakse lahendada esmalt Poolte kokkuleppel. Lepingust tulenevad õigused ja kohustused on peamiselt reguleeritud lisaks Lepingu lahutamatuks lisaks olevatele Üldtingimustele võlaõigusseaduses sätestatud sidevahendi abil sõlmitud lepingute ning laenu- ja tarbijakrediidilepingute kohta käivate sätetega.
16.6. Kui Pooled ei jõua kokkuleppele, on Laenusaajal ja/või Käendajal õigus pöörduda Tarbijakaitseameti juures tegutsevasse tarbijakaebuste komisjoni või kohtusse.
16.7. Poolte vaheline kohtuvaidlus lahendatakse vastavalt seadustele. Juhul, kui Laenusaaja ja/või Käendaja asub pärast lepingu sõlmimist elama välisriiki või Laenusaaja ja/või Käendaja elukoht ei ole hagi esitamisel teada, kuuluvad vaidlused käesoleva kokkuleppe alusel lahendamisele Harju Maakohtus.
16.8. Lepingule kohaldatakse Eesti õigust.
16.9. Lepingu sõlmimisega kinnitab Laenusaaja, et on Lepingu läbi lugenud ja saanud üksikasjalikku teavet Lepingu ning Lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste kohta ning on Lepingust täielikult aru saanud ja selle tingimustega nõus.

Kliendi isikuandmete töötlemise eest on vastutav OÜ Placet Group

1.Kliendi nõusolek: Laenutaotleja ja Laenusaaja annavad Laenutaotluse esitamisega Laenuandjale nõusoleku töödelda nende isikuandmeid ning edastada neid kolmandatele isikutele Üldtingimustes ning seadustes ettenähtud juhtudel ja korras. Lepinguga seotud informatsioon on üldjuhul konfidentsiaalne.

2.Andmete töötlemise eesmärgid on:

2.1.Andmetöötlus finantsteenuse (lepingu sõlmimise otsustamine, sõlmitud lepingu haldamine ja täitmine, Laenuandja teenuste pakkumine, Laenutaotleja või Laenusaaja maksevõime hindamine, riski analüüs jms) teostamiseks.

2.2.Andmetöötlus avalike ülesannete (rahapesu, terrorismivastane võitlus, andmete edastamise õiguskaitseorganitele jms) täitmiseks.

2.3.Andmetöötlus oma rikutud õiguste kaitseks.

3.Töödeldavate isikuandmete koosseis:

3.1.Isiklikud andmed (nimi, isikukood, sünniaeg, isikut tõendava dokumendi andmed jne).

3.2.Kontaktandmed (telefoninumber, aadress, e-posti aadress jne).

3.3.Andmed töö või õpingute kohta (haridusasutus, õppeasutus, tööandja, amet jne).

3.4.Finantsandmed (sissetulek, vara, kohustused, pereliikmed jne).

3.5.Andmed isiku usaldusväärsuse kohta (varasem maksekäitumine, andmed maksehäirete kohta, Laenuandjale või kolmandale isikule tekitatud kahju kohta jne).

3.6.Andmed vara päritolu kohta (andmed isiku tehingupartnerite ja äritegevuse kohta jne).

3.7.Seadusest tuleneva kohustuse täitmisel saadud andmed (uurimisasutuste, notarite, maksuhalduri, kohtu, Rahapesu Andmebüroo järelepärimistest, kohtutäiturite nõuetest tulenevad andmed jne).

3.8.Andmed tehingute ja nendega seotud lepingute kohta (sõlmitud, lõppenud lepingud, esitatud taotlused, avaldused, lepingu rikkumised jne).

4.Laenuandja edastab Laenutaotleja ja Laenusaaja isikuandmeid:

4.1.Laenulepingu või muu lepingu sõlmimise, muutmise ja täitmisega seotud isikutele (nt tõlke-, side-, trüki-, posti- ja otsekorraldusteenuse osutajad, krediidiasutused jne).

4.2.Andmekogudesse, sh AS Krediidiinfo või mis tahes muu isiku poolt peetavasse maksehäireregistrisse, millesse Laenuandja edastab andmeid seaduse või lepingu alusel. Laenuandjal on andmete maksehäireregistrisse edastamise õigus, kui Laenusaajal on Laenuandja ees nõuetekohaselt täitmata rahaline kohustus.

4.3.Nõudeõiguse loovutamise korral uuele võlausaldajale.

4.4.Muudele kolmandatele isikutele seoses Laenuandja vajadusega kaitsta oma seaduslikke õigusi (nt võlgade sissenõudmise teenuse osutajale).

4.5.Kolmandatele isikutele seoses Laenuandja poolt seadusest tuleneva kohustuse täitmisega (nt uurimisasutustele, notaritele, maksuhaldurile, Rahapesu Andmebüroole jne).

5.Laenutaotlejal/Laenusaajal on õigus:

5.1.Saada Laenuandjalt igal ajal infot isikuandmete ja nende kasutamise eesmärgi kohta ning nõuda ebaõigete andmete parandamist.

5.2.Nõuda Laenuandjalt isikuandmete töötlemise lõpetamist, kui seadusest ei tulene teisiti.

6.OÜ-l Placet Group on õigus:

6.1.Avaldada kliendiinfot Üldtingimustes, käesolevas dokumendis ja õigusaktides sätestatud korras ja juhtudel.

6.2.Töödelda kõiki kliendi kohta avalikus kasutuses olevaid andmeid ja kolmandatelt isikutelt saadud infot.

Alates 09.03.2016 omab Krediidiandjana tegutsemiseks nõutavat tegevusluba.

Kaebuste esitamise kord

Üldosa

Käesoleva kliendi kaebuste menetlemise korra (edaspidi Kord) eesmärgiks on informeerida kliente sellest, millises vormis ja milliseid suhtluskanaleid kasutades tuleb kaebus esitada Krediidiandja (Placet Group OÜ) tegevuse või tegevusetuse peale. Milliseid andmeid tuleb kaebusesse lisada, milline on kaebuse vastamise tähtaeg ning millises vormis ja millise suhtluskanali kaudu vastus antakse.

Ühtlasi on Korras teave järelevalve asutuste, kohtueelse menetleja ja kohtu kohta, kuhu klient võib esitada kaebuse Krediidiandja tegevuse peale.

Täpsustavate küsimuste korral käesoleva Korra ning kaebuse vormistamise/esitamise kohta, palume pöörduda Krediidiandja klienditoe poole tel. 6630110, e-post info@laen.ee või esindusse aadressil: Fr. R. Kreutzwaldi 4, Tallinn 10120.

1. Kaebuse esitamine

1.1. Kliendil on õigus esitada kaebus tema poolt valitud vormis (nt suuline, kirjalik sh elektrooniline või taasesitamist võimaldav) ja suhtluskanali kaudu. Krediidiandja kontaktandmed on järgmised:
Telefon: 6630110
E-post: info@laen.ee
Posti aadress: Fr. R. Kreutzwaldi 4, Tallinn 10120

1.2. Kaebuses tuleb viidata asjaoludele ja dokumendile, mille alusel kaebus esitatakse.

1.3. Kui suuliselt esitatud kaebus vajab täiendavat asjaolude kontrolli, on Krediidiandjal õigus paluda kliendil kaebus esitada kirjalikult. Kui klient viitab kaebuses dokumendile, mis ei ole krediidiandjale vabalt kättesaadav, tuleb kliendil see dokument kaebusele lisada.

2. Kaebuse esitamisel on vajalik välja tuua:

2.1. Kaebuse esitaja isiku- ja kontaktandmed: ees- ja perekonnanime, isikukoodi või selle puudumisel sünniaja ja -koha, juriidilise isiku registrikood, elukoha/asukoha aadressi, telefoninumbri ning e-posti aadressi;

2.2. Kaebuse esitamise kuupäeva;

2.3. Kaebuse aluseks olevad faktilised asjaolud, sh viide lepingule, mille alusel kaebus esitatakse;

2.4. Kaebuse põhjendused;

2.5. Krediidiandjale esitatav nõue või taotlus ning põhjendused;

3. Kaebuse menetlemine

3.1. Kaebuse menetlusse võtmisest keeldumisest ning selle põhjustest või kirjalikult või kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud kaebuse menetlusse võtmisest ning selle menetlemise tähtaegadest teavitatakse klienti kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

3.2. Kaebuses toodud asjaolud selgitab Krediidiandja välja põhjalikkusega, mis võimaldab jõuda tõstatatud probleemi olemuseni ja selle lahendamiseni.

3.3. Kui kliendi kaebus ei vasta käesolevas Korras toodud nõuetele või kui kaebuse õigeks lahendamiseks on vaja tutvuda täiendavate andmete või dokumentidega, on Krediidiandjal õigus nõuda puuduolevate või täiendavate andmete või dokumentide esitamist.

4. Kaebusele vastamine

4.1. Kliendi suulise kaebusega seonduva selgitab välja ja lahendab selle vastu võtnud Krediidiandja töötaja võimalusel koheselt.

4.2. Pikemat menetlemist vajava kaebuse puhul vastab Krediidiandja kliendile samas suhtluskanalis, mille kaudu kaebus esitati, va juhul kui klient on avaldanud soovi saada vastus muu suhtluskanali kaudu.

4.3. Krediidiandja lahendab kaebused esimesel võimalusel, kuid tarbija korral mitte kauem kui 15 kalendripäeva jooksul ja juriidilise isiku puhul mitte kauem kui 30 päeva jooksul arvates kaebuse saabumisest Krediidiandjale.

4.4. Kui kaebus jääb osaliselt või täielikult rahuldamata, esitab Krediidiandja oma kirjalikus vastuses selle põhjendused.

4.5. Kui kaebuses esitatud väited on põhjendatud, taastab Krediidiandja viivitamatult kliendi rikutud õigused või pakub kliendile muu lahenduse.

5. Järelevalveasutused, kohus

5.1. Kui kaebuse menetlemise lõpptulemusena jääb Krediidiandja kliendiga eriarvamusele või kliendiga ei jõuta kompromissini, on kliendil õigus pöörduda täiendava sõltumatu hinnangu saamiseks või vaidluse lahendamiseks alltoodud järelevalveasutuste, kohtueelsete institutsioonide poole. Samuti on kliendil õigus esitada nõue kohtusse.

5.1.1. Finantsinspektsioon: aadress Sakala 4, Tallinn 15030, telefon 668 0500, fax 6680 501, e-post info@fi.ee. Koduleht: www.fi.ee. Kaebuste esitamine www.fi.ee/index.php?id=11905.

5.1.2. Tarbijakaitseamet: aadress Pronksi 12, Tallinn 10117, telefon 6020 1700, faks 620 1701, e-post info@tarbijakaitseamet.ee (kui kaebuse esitaja on tarbija, võib ta oma rikutud õiguste või kahjustatud huvide kaitseks esitada kaebuse mainitud institutsioonide asemel Tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu; www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon). Koduleht: www.tarbijakaitseamet.ee.

5.1.3. Andmekaitse inspektsioon: aadress Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, telefon 6274135, fax 6274137, e-post info@aki.ee. Koduleht: www.aki.ee.

5.1.4. Kohus: lisainfo: www.kohus.ee.